Welzijn.jpg

Welzijn

We leven onmiskenbaar in een van de meest welvarende regio’s ter wereld, maar toch zijn er ook in 2018 in Vlaanderen en in Gent mensen, en zeker ook kinderen, die in armoede of eenzaamheid leven. Hoewel armoede vaak een complexe problematiek is, waarvan de oplossing niet alleen in de handen van de lokale overheid ligt, moeten we alle inspanningen leveren om mensen uit die armoede te tillen.

We doen dit niet door te pamperen of te betuttelen, wel door mensen te emanciperen, hen te leren op eigen benen te staan. Dit moet gebeuren op een efficiënte en effectieve manier, door de middelen te besteden aan maatregelen die werken, en niet aan ‘het systeem’.

Bovendien is een liberaal welzijnsbeleid een beleid van rechten en plichten: het is onze plicht als samenleving om mensen te helpen, en hun recht om op hulp en steun te kunnen rekenen, maar anderzijds heeft de samenleving ook het recht op een engagement van elke burger, en heeft die burger de plicht om het heft in eigen hand te nemen.

We zijn ervan overtuigd dat ieder individu een stap hoger kan gaan op de sociale ladder. Bij de één zal dat gemakkelijker gaan dan bij de ander. Daarom staan wij voor een traject op maat waarbij de einddoelen per individu bekeken worden naar het hoogst haalbare en dit is niet voor iedereen hetzelfde. Iedereen die een kleine stap voorwaarts maakt, is een stap in de goede richting tot een beter leven.

Armoede ontstaat vaak als er een tekort aan werk en geld is. Mensen kunnen dan niet aan geld komen om zich aan de primaire levensbehoeften te kunnen voldoen. En als mensen geen eten, geld en werk hebben gaat het fout. Ook heeft armoede te maken met het gebrek aan geschoolde mensen, als je geen opleiding hebt kun je ook geen goede baan vinden en dus ook niet genoeg geld verdienen met de gevolgen vandien. Het is als een soort domino effect, als een deeltje omvalt en niet meer werkt valt de rest ook om omdat ze elkaar nodig hebben. Om dit effect te stoppen moeten we ervoor zorgen dat de hoofdoorzaak wordt gevonden zodat we dat als eerst kunnen verbeteren, dit zal ervoor zorgen dat de andere delen ook overeind blijven staan en we het probleem makkelijker kunnen oplossen. We weten dat armoede niet enkel een kwestie is van inkomen, maar dat de problematiek fijnmazig verweven is met onderwijs, opvoeding, vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid, werk, ongeluk in het leven en zelf toeval.

Niemand verdient om in armoede te leven en kinderen verdienen zeker niet in armoede op te groeien. Het niet aanpakken van kinderarmoede zou immers leiden tot generatiearmoede. Daarom willen we outreachend verder werken. Wij willen dat er actief gezocht wordt naar armoede bij kinderen. Wij gaan dit oa doen door het project “Kinderen eerst” verder uit te rollen naar alle Gentse scholen. Maatschappelijke werkers zijn aanwezig op scholen en werken mee naar een oplossing voor de welzijnsvragen van ouders. We stellen vast dat heel wat ouders de mogelijkheden van het OCMW en hun rechten niet kennen. Doordat wij de medewerkers rechtstreeks op scholen in contact brengen met ouders, is de drempel tot een gesprek veel kleiner en kunnen eventuele problemen sneller gedetecteerd worden en oplossingen aangereikt worden.

Sinds 2013 is Gent één van de weinige gemeenten waar aanvullende financiële hulp wordt verleend, specifiek op kinderarmoede. We willen dit onverkort verder zetten. Elk kind moet zich op school kunnen ontplooien zodat zij later met een sterke bagage zich verder kunnen ontplooien.

Het OCMW Gent vervult heden min of meer een soort van regierol, niet omdat zij dat zelf wil maar omdat de gehele sector naar onze projecten en realisaties kijken en bij ons komen inspiratie opdoen hoe ze dat zelf kunnen aanpakken. Zoals jullie misschien weten zal er vanaf 01 januari 2019 geen aparte OCMW raad meer bestaan. Vlaanderen heeft beslist dat vanaf dan de gemeenteraad en de OCMW raad één geheel wordt. Het is dan zo belangrijk dat de expertise van de OCMW raadsleden niet verloren raakt en dat zij dus ook verkozen geraken in de Gentse gemeenteraad om het sociale beleid van Gent verder te kunnen zetten.